Jak wykonać INSERT używająć biblioteki PDO?

<?php $stmt = $dbh->prepare("INSERT INTO REGISTRY (name, value) VALUES (:name, :value)"); $stmt->bindParam(':name', $name); $stmt->bindParam(':value', $value); // tworzy jeden wiersz $name = 'one'; $value = 1; $stmt->execute(); // drugi wiersz inna wartością $name = 'two'; $value = 2; $stmt->execute(); ?> (...)

Jak wygenerować losowy tekst stałej długości?

Funkcja zwraca losowy ciąg znaków ze zbioru o długości $size function rand_str($size) { $feed = "23456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyz"; $rand_str = 0; for ($i=0; $i < $size; $i++) { $rand_str .= substr($feed, rand(0, strlen($feed)-1), 1); } return $rand_str; } (...)

Jak wyciągnąc wszystkie adresy IP z pliku?

Odczytujemy plik za pomocą np. readfile do zmiennej $zawartosc_pliku i w tablicy wynikowej $ip otrzymamy liste adresów IP z danego pliku np access.log Aby wylistować adresy bez powtórzeń należy użyć funkcji array_uniq(), która usunie powtarzające się elementy tablicy preg_match_all("/\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}/",$zawartosc_pliku, $ip); for($i=0;$i<=10000;$i++) { echo $ip[0][$i]."<br />"; } (...)

Jak włączyć i wyłączyć raportowanie błędów?

Poniżej parametry dla funkcji error_reporting() Podczas wersji roboczej sugerujemy włączyć raportowanie na E_ALL, po uruchomieniu serwisu online można wyłączyć całkowicie raportowanie na error_reporting(0) ale nalezy pamiętać o własnej obsłudze błędów np bazy danych, odczytu pliku itp 1 E_ERROR 2 E_WARNING 4 E_PARSE 8 E_NOTICE 16 E_CORE_ERROR 32 E_CORE_WARNING 64 E_COMPILE_ERROR 128 E_COMPILE_WARNING 256 E_USER_ERROR 512 E_USER_WARNING 1024 E_USER_NOTICE 6143 E_ALL 2048 E_STRICT 4096 E_RECOVERABLE_ERROR (...)

Jak używać biblioteki PDO dla PHP5?

Prosty sposób na wyciągnięcie danych z tabeli, bilioteka PDO sama zadba o odpowiednie sterowniki dla anszej abzy danych <?php try { $dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass); foreach ($dbh->query('SELECT * from FOO') as $row) { print_r($row); } $dbh = null; } catch (PDOException $e) { print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>"; die(); } ?> (...)

Jak uzyskać losową liczbę?

Funkcja generuje losową liczbę function LosowaLiczba() { list ( $usec , $sec ) = explode(" ", microtime()); return ((float)$sec+(float)$usec) * 100000; } (...)

Jak usunąć znaki specjalne i polskie litery z ciągu znaków w celu wygenerowania przyjaznych adresów?

Przyjazne adresy url nie mogą zawierać znaków specjalnych ani polskich liter. Poniżej kod, który usunie niedozwolone znaki z naszego ciągu znaków: $string = "Ciąg znaków %@;'a.sd, [koniec]"; $string = trim($string); $string = strtr(strtolower($string), '[ ĄĆĘŁŃÓŚŹŻąćęłńóśźż^<>%/@(){}:`!?$-,.;&#\'"\\]', '[_acelnoszzacelnoszz************************]'); $string = str_replace('*','',$string); echo "oczyszczony ciag znakow: ".$string; W zależności od przeznaczenia usuń z funkcji strtr() znaki dopuszczalne np. znak / jeśli używasz gdzieś $string jako ścieżki (...)

Jak usunąć polskie znaki z tekstu (np na potrzeby przyjaznych URL) ?

Funkcja zwraca podany jako argument tekst oczyszczony z polskich znaków function Czysc_URL ( $sText ) { $sText = html_entity_decode($sText); $aSzukaj = array('ć','Ć','ś','Ś','ą','Ą','ż','Ż','ó','Ó','ł','Ł','ś','Ś','ź','Ź','ń','Ń','ę','Ę'); $aZamien = array('c','C','s','S','a','A','z','Z','o','O','l','L','s','S','z','Z','n','N','e','E'); $sOK = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; $sOK .= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; $sText = str_replace($aSzukaj, $aZamien, $sText); $sTextN = ""; for ( $i = 0; $i < strlen($sText); $i++ ) { if ( (...)