Jak usunąć białe znaki z plików css/styli?

Funkcja zwraca kod css zoptymalizowany pod kątem białych znaków function css_strip_whitespace($css) { $replace = array( "#/\*.*?\*/#s" => "", // Strip C style comments. "#\s\s+#" => " ", // Strip excess whitespace. ); $search = array_keys($replace); $css = preg_replace($search, $replace, $css); $replace = array( ": " => ":", "; " => ";", " {" => "{", " }" => "}", ", " => ",", "{ " => "{", ";}" => "}", // Strip optional semicolons. (...)

Jak sprawdzić czy zdalny plik istnieje?

Jeśli na twoim serwerze wyłączona jest opcja allow_url_fopen zawsze można posłużyć się CURL w następujący sposób: // zwraca TRUE jeśli istnieje function remote_file_exists($filename) { $ch = curl_init($filename); curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true); curl_exec($ch); $response_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($ch); return ($response_code == 200); } (...)

Jak sprawdzić czy domena istnieje?

Funkcja jest przydatna do sprawdzania czy domena posiada wpis w dns (czy jest prawdziwa), np przy sprawdzaniu wprowadzonych adresów email, adresów stron domowych użytkowników. Należy wziąc pod uwagę, że przy wystąpieniu timeout lub chwilowej niedostępności dns domena uznana zostanie za nieistniejącą. function verifyEmail($email) { $wholeexp = '/^(.+?)@(([a-z0-9\.-]+?)\.[a-z]{2,5})$/i'; $userexp = "/^[a-z0-9\~\!\#\$\%\&\(\)\-\_\+\=\[\]\;\:\'\"\,\.\/]+$/i"; if (preg_match($wholeexp, $email, $regs)) { $username = $regs[1]; $host = $regs[2]; if (checkdnsrr($host, MX)) { if (preg_match($userexp, $username)) { return true; } else { return false; } } else (...)

Jak przekierować użytkownika na HTTPS?

Funkcję należy wywołać w nagłówku skryptu przed uruchomieniem właściwego skryptu function ForceHTTPS() { if( $_SERVER['HTTPS'] != "on" ) { $new_url = "https://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; header("Location: $new_url"); exit; } } (...)

Jak odczytać pola z tabeli MySQL?

Poniżej przykład prostego dostępu do bazy mysql. W praktyce warto korzystać z własnej klasy do obsługi połączeń z bazą danych, co znacznie ułatwia przyszłą modyfikację kodu w przyszłości. W PHP dostępna jest również biblioteka do obsługi baz danych PDO $sql = "SELECT pole1,pole2 FROM tabela LIMIT 0,1"; $rs = mysql_query($sql); while( $row = mysql_fetch_array($rs) ) { $pole1 = $row['pole1']; $pole2 = $row['pole2']; } Pamiętaj o zabezpieczeniu znaków specjalnych jeśli przesyłasz zmienne w zapytaniu (...)